https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_01.jpg
Monopoly

Atlantic City

 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly Text.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_02.jpg

Installation view
The Brandon
Houston, Texas

 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_03.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_04.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_05.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_06.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_07.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_08.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_09.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_11.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_10.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_12.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_13.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_14.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_15.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_16.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_17.jpg
 
 
https://mikeosborne.info/files/gimgs/th-45_Monopoly_18.jpg